Algemene voorwaarden

I DEFINITIES

1. Appelman & Mes Advocaten
Appelman & Mes Advocaten is een besloten vennootschap met een beperkte aansprakelijkheid.

2. CLIENT
De contractspartij van Appelman & Mes Advocaten.

3. HET KANTOOR
Appelman & Mes Advocaten verbonden juristen, medewerkers, met ons samenwerkende advocaten en andere natuurlijke personen en/of rechtspersonen.

4. HONORARIUM
De financiële vergoeding (tijdevenredig of anderszins) - exclusief verschotten en kantoorkosten – welke Appelman & Mes Advocaten voor de uitvoering van de overeenkomst met de cliënt is overeengekomen, of die voor de betreffende werkzaamheden geldt.

5. VERSCHOTTEN
De kosten die Appelman & Mes Advocaten in het belang voor de uitvoering van de overeenkomst maakt.

6. KANTOORKOSTEN
De vaste opslag op het honorarium ter bestrijding van de kosten van kantoorfaciliteiten.

II TOEPASSELIJKHEID

a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle met Appelman & Mes Advocaten aangegane overeenkomsten van opdracht, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming daarvan schriftelijk anders is overeengekomen.

III OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

a. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door Appelman & Mes Advocaten, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek (“BW”), dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, alsmede de werking van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt in het geval waarin twee of meer personen een opdracht hebben ontvangen, wordt volledig uitgesloten.

b. Een overeenkomst met Appelman & Mes Advocaten komt eerst tot stand, nadat een opdracht door Appelman & Mes Advocaten schriftelijk is aanvaard. Ten aanzien van de totstandkoming van een overeenkomst kan Appelman & Mes Advocaten slechts en alléén vertegenwoordigd worden door Appelman & Mes Advocaten.

c. De cliënt stemt ermee in dat Appelman & Mes Advocaten de opdracht onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door het kantoor of zo nodig door derden in opdracht van kantoor.

d. Opdrachten aan Appelman & Mes Advocaten leiden tot inspanningsverplichtingen, niet tot resultaatverplichtingen. Met Appelman & Mes Advocaten in het kader van verstrekte opdrachten overeengekomen termijnen gelden als richttermijnen, niet als fatale termijnen.

e. De cliënt staat in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de aan Appelman & Mes Advocaten of met ons samenwerkende advocaat ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.

f. De cliënt is zich er van bewust dat de door Appelman & Mes Advocaten gegarandeerde geheimhouding niet kan worden gegarandeerd ten aanzien van door de cliënt per e-mail of mobiele telefoon verstrekte informatie.

g. De cliënt aanvaardt het gegeven dat bij de uitvoering van de opdracht de wettelijke en gedragsrechtelijk voorschriften voor medewerkers worden gerespecteerd en in acht worden genomen.

h. De hiervoor onder 3a opgenomen aansprakelijkheidsbeperking geldt ook voor het geval dat een opdracht ten onrechte mocht zijn geweigerd en daaruit schade mocht voortvloeien.

i. Indien de opdrachtgever de inhoud van de door het Appelman & Mes Advocaten voor hem verrichte werkzaamheden aan derden kenbaar maakt, is de opdrachtgever jegens het Appelman & Mes Advocaten gehouden die derden er op te wijzen dat die werkzaamheden werden verricht onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Indien een derde van de inhoud van de werkzaamheden op enigerlei wijze gebruik maakt, is die derde aan de inhoud van deze algemene voorwaarden gebonden.

j. De opdrachtgever verklaart zich ermee bekend dat indien het Appelman & Mes Advocaten namens hem een toevoeging bij de Raad voor de Rechtsbijstand aanvraagt, de Raad voor Rechtsbijstand ter uitvoering van zijn wettelijke taak informatie over de opdrachtgever (en eventueel ook over diens partner) kan opvragen bij overheidsinstanties als de gemeentelijke basisadministratie en de belastingdienst.

IV OPZEGGING

a. De cliënt kan te allen tijde de opdracht middels schriftelijke opzegging beëindigen.

b. Appelman & Mes Advocaten of de betrokken medewerker heeft de bevoegdheid de opdracht op te zeggen, evenwel met inachtneming van een zodanige termijn en op een zodanige wijze dat de belangen van de cliënt daardoor zo min mogelijk worden geschaad.

V DECLARATIES / DEPOTSTORTING

a. Voor de uitvoering van een opdracht is de cliënt het honorarium, te vermeerderen met verschotten, kantoorkosten, reiskosten en omzetbelasting (B.T.W.), alsmede en indien van toepassing in rekening gebrachte kosten van derden verschuldigd.

b. Appelman & Mes Advocaten hanteert bij de vaststelling van het aan de cliënt in rekening te brengen honorarium een basisuurtarief. Indien een bepaalde zaak hiertoe aanleiding geeft kan van dit uurtarief door Appelman & Mes Advocaten in samenspraak met de cliënt worden afgeweken. Appelman & Mes Advocaten heeft het recht het met de cliënt overeengekomen uurtarief, de kantoorkosten en de reiskosten bij het begin van elk nieuw kalenderjaar opnieuw vast te stellen met een in verhouding tot de ontwikkeling van het prijspeil redelijk percentage.

c. Tenzij schriftelijk anders bepaald betreffen de in rekening te brengen kantoorkosten 7 % over het in rekening te brengen honorarium.

d. Appelman & Mes Advocaten factureert in beginsel per kalendermaand, verrichte werkzaamheden kunnen echter te allen tijde tussentijds in rekening worden gebracht aan cliënt.

e. Appelman & Mes Advocaten of de samenwerkende advocaat heeft, alvorens met haar werkzaamheden te beginnen en/of de opdracht te aanvaarden het recht van de cliënt een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eind – en/of tussenafrekening van de opdracht.

f. Afspraken die niet worden nagekomen en die niet uiterlijk 24 uur voorafgaand aan het tijdstip van de afspraak worden geannuleerd, kunnen door de advocaat aan de cliënt in rekening worden gebracht, in welk geval een half uur van het overeengekomen tarief wordt aangehouden als honorarium, en in geval van gefinancierde rechtshulp een bedrag van € 25,-.

g. Wanneer sprake is van werkzaamheden die met spoed of in het weekeinde moeten worden verricht, kan het afgesproken uurtarief worden verhoogd met 50%.

h. Deze algemene voorwaarden worden de opdrachtgever bij de aanvaarding van de opdracht overhandigd dan wel toegezonden. De algemene voorwaarden staan voorts vermeld op de website van het Appelman & Mes Advocaten.

VI BETALING

a. Betaling van declaraties van Appelman & Mes Advocaten dient zonder enig beroep van de opdrachtgever op korting, opschorting of verrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Blijft betaling binnen die termijn uit is de cliënt rente verschuldigd, zijnde 1% over het declaratiebedrag per maand.

b. Slechts betaling door overmaking op een van de ten name van Appelman & Mes Advocaten gestelde bank en/of girorekeningen dan wel betaling in contanten tegen behoorlijk bewijs van kwijting, leidt tot kwijting van de cliënt voor de desbetreffende betaling. Behoudens omgaand schriftelijk bezwaar van de opdrachtgever zijn Advocatenkantoor Appelman & Mes Advocaten en haar Stichting Derdengelden gerechtigd voor of van de opdrachtgever ontvangen gelden te verrekenen met of aan te (doen) wenden ter betaling van hetgeen de opdrachtgever aan Advocatenkantoor Appelman & Mes Advocaten verschuldigd is.

c. Tot de schade van het Appelman & Mes Advocaten die het gevolg is van enig toerekenbaar tekortschieten door de opdrachtgever in diens verplichtingen jegens het Appelman & Mes Advocaten behoren mede alle kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen. Indien het tekortschieten van de opdrachtgever de niet tijdige betaling van een of meerdere door het Appelman & Mes Advocaten verzonden declaraties betreft, wordt door het Appelman & Mes Advocaten de wettelijke rente in rekening gebracht en worden de door het Appelman & Mes Advocaten te maken buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld op 15 procent van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 200,-, te vermeerderen met de verschuldigde omzetbelasting.

VII OPSCHORTING WERKZAAMHEDEN / RETENTIE

a. Indien de cliënt met de betaling van hetgeen door hem verschuldigd is in verzuim is, heeft Appelman & Mes Advocaten, nadat de cliënt hiervan op de hoogte is gesteld, het recht de werkzaamheden ten behoeve van cliënt op te schorten. Appelman & Mes Advocaten aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele schade die de cliënt en/of derden lijden tengevolge van de opschorting als hierboven bedoeld.

b. Appelman & Mes Advocaten heeft – voorzover de gedragsregels dit toestaan - een recht van retentie op al hetgeen zij voor de opdrachtgever onder zich heeft, zolang de opdrachtgever met de betaling van hetgeen door hem verschuldigd is in verzuim is.

VII DERDENGELDEN

a. Gelden die Appelman & Mes Advocaten ten behoeve van de cliënt onder zich houdt worden geplaatst op een bankrekening van de Stichting Beheer derdengelden van Appelman & Mes Advocaten. Ter bestrijding van de kosten van administratie en beheer van deze derdenrekening wordt door Appelman & Mes Advocaten over deze gelden geen rente vergoed, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

VIII AANSPRAKELIJKHEID

a. Iedere aansprakelijkheid van het kantoor, Appelman & Mes Advocaten, haar bestuurders daaronder tevens begrepen, alsmede de betrokken medewerkers voor schade voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een opdracht is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Appelman & Mes Advocaten wordt uitgekeerd.

b. Bij het inschakelen van derden door het kantoor en/of Appelman & Mes Advocaten, zal het kantoor en/of Appelman & Mes Advocaten steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Het kantoor en/of Appelman & Mes Advocaten is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.

c. De aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval het kantoor en/of Appelman & Mes Advocaten aansprakelijk is voor fouten van door kantoor en/of Appelman & Mes Advocaten ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door het kantoor en/of Appelman & Mes Advocaten bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte (telecommunicatie) apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken daaronder begrepen.

d. De aansprakelijkheidsbeperking geldt niet voor opzet of grove schuld door leidinggevende ondergeschikten en/of medewerkers binnen de organisatie van Appelman & Mes Advocaten.

IX Intellectueel eigendom

Zonder voorafgaande toestemming van de advocaat is het de cliënt niet toegestaan de door de advocaat geproduceerde adviezen, contracten of andere voortbrengselen van de geest, al dan niet door of met inschakeling van derden, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren dan wel te verspreiden in welke vorm dan ook.

X ARCHIVERING

a. Na het einde van de opdracht worden de in het dossier aanwezige originele stukken op diens verzoek aan cliënt verstrekt. Het onderhavige dossier wordt gedurende de wettelijke termijn na het einde van de zaak bewaard. Gedurende die tijd staat het dossier - tegen vergoeding van met het uit het archief lichten verbonden kosten - steeds ter beschikking van cliënt.

XI Intellectueel eigendom

Op de dienstverlening van het Appelman & Mes Advocaten is de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing met uitzondering van geschillen die de incasso van verzonden declaraties betreffen. Betreft een geschil enkel de hoogte van de declaratie, dan geldt een speciale begrotingsprocedure bij de Raad van Toezicht van de plaatselijke Orde van Advocaten en kan de opdrachtgever zich tot de plaatselijk Deken wenden.

XII Identificatieplicht

Advocatenkantoor Appelman & Mes moet voldoen aan hetgeen de Wet Identificatie bij Dienstverlening (WID) voorschrijft en wat in de wet MOT (Melding Ongebruikelijke Transacties) is vastgelegd. De identificatieplicht is onder meer van toepassing op werkzaamheden verricht door advocaten, belastingadviseurs, notarissen en accountants.

1. De WID houdt in dat identificatie van onze cliënten voor aanvang van de dienstverlening eenmalig dient plaats te vinden:

- bij rechtspersonen: met behulp van een origineel uittreksel uit het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel en een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de vertegenwoordiger van die rechtspersoon;
- bij natuurlijke personen: met behulp van een kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort / rijbewijs / identiteitskaart).

Bij aanvang van onze werkzaamheden zal u gevraagd worden bovengenoemde gegevens te verstrekken.

2.  De Wet MOT verplicht om situaties met een ongebruikelijk karakter – dat wil zeggen feiten die zouden kunnen wijzen op het witwassen van gelden – te melden.

Bovengenoemde verplichtingen gelden wanneer advies wordt gegeven op de volgende gebieden:

XIII SLOTBEPALINGEN

a. Indien en voorzover één van de bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, dient voor die bepaling de wettelijke regeling gelezen te worden en blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht.

b. Op de overeenkomst van opdracht tussen Appelman & Mes Advocaten en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.

c. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de daartoe bevoegde Nederlandse rechter.


Ons kantoor:


 

Spreekuurlocatie: